Wahl stellvertretender Sektionsvorsitz Bayern – VDGAB